به گزارش اقتصاد آزاد: در ایتدای این دیدار مدیرعامل شرکت به بیان روند فعالیت تولیدی شرکت پرداخته و در ادامه پورحسنی ضمن اعلام حمایت بانک ایران زمین از توسعه و رونق تولید و تشریح خدمات بانک، اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی و تعامل بین طرفین شاهد رشد و شکوفایی واحدهای تولیدی و کمک به اشتعالزایی و حمایت از صنایع داخلی باشیم.
این دیدار در راستای گسترش همکاری و مراودات و هم چنین تمرکز بیشتر منابع و حسابهای شرکت به بانک ایران زمین صورت گرفت.