به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، طی این مدت تعداد 4.916 فقره انواع ضمانتنامه های ریالی صادر شده است که مدیریت های شعب استان خراسان رضوی، مازندران و کرمان به ترتیب دارای بیشترین تعداد ضمانت نامه های صادره ریالی به میزان 604، 303 و 295 فقره و همچنین مدیریت های شعب استان کرمان، خراسان رضوی و منطقه سه تهران به ترتیب دارای بیشترین مبلغ ضمانت نامه های صادره ریالی به میزان ( 1.258.261)، (881.194) و (587.803) میلیون ریال بوده اند.