به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ،این میزان تسهیلات به 1999نفر متقاضی پرداخت شد.

[۱۴:۰۸، ۳/۷/۲۰۱۸] خانلری: پرداخت بیش از 3675 میلیاردریال تسهیلات کشاورزی توسط بانک کشاورزی مدیریت تهران بزرگ

 

شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه، 3675میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش کشاورزی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ،این میزان تسهیلات حدود 36درصد از کل تسهیلات پرداختی در این مدیریت را شامل می شود.