بر اساس اعلام مجمع بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی استان خوزستان، به دلیل افزایش دما و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، شعب استان خوزستان در روز چهارشنبه مورخ 20‌ تیر ماه 1397 تعطیل می باشند.