تفاوت قیمت برخی محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی به شرح زیر است: 

تفاوت قیمت برخی محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی

تفاوت قیمت برخی محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی