قیمت انواع زنجیر چرخ و تیوپ در باز ر به شرح زیر است: